Lingwistyka komputerowa 320

Programowanie w Prologu - powtórzenie

Ćwiczenia 3

Kłopoty z rekurencją

rekurencja lewostronna

Mechanizm prologowy napotyka kłopoty z realizacją reguł z rekurencją lewostronną. Z rekurencją lewostronną mamy do czynienia wtedy, kiedy ten sam predykat występuje w głowie reguły i w pierwszym podcelu ciała. Przykład (patrz też zadanie 1):

rodzeństwo(piotr, paweł).
rodzeństwo(A, B):- rodzeństwo(B, A).

Podanie celu niezgodnego z bazą, np. rodzeństwo(marek, X), spowoduje zapętlenie programu.

Przykładowe rozwiązanie:

rodzeństwo1(piotr, paweł).
rodzeństwo(A, B):- rodzeństwo1(A, B).
rodzeństwo(A, B):- rodzeństwo1(B, A).
stosowanie akumulatora

Efektywniejszą metodą stosowania rekurencji w programach arytmetycznych jest użycie konstrukcji z akumulatorem. Odpowiada to zastąpieniu rekurencji iteracją, np. zamiast następującego programu:

silnia(1, 1) :- !. 
silnia(N, Wynik) :- 
    N1 is N - 1,
    silnia(N1, Wynik1),
    Wynik is N * Wynik1.

można użyć programu:

silnia(N, Wynik) :-
     silnia_z_akumulatorem_i_licznikiem(N, 1, 1, Wynik).

silnia_z_akumulatorem_i_licznikiem(N, N, Wynik, Wynik) :- !.

silnia_z_akumulatorem_i_licznikiem(N, L, A, Wynik) :-
    L1 is L+1,
    A1 is A*L1,
    silnia_z_akumulatorem_i_licznikiem(N, L1, A1, Wynik).

Drugi argument predykatu silnia_z_akumulatorem_i_licznikiem pełni funkcję licznika zliczającego liczbę wykonanych pętli (od 1 do N), trzeci argument to akumulator przechowujący cząstkowy wynik, zaś czwarty argument służy do przekazania wyniku.

Najczęściej możliwe jest, by funkcję licznika pełnił jednocześnie argument wejściowy - wtedy liczba argumentów zmniejsza się o jeden, np. dla silni:

silnia(N, Wynik) :- 
     silnia_z_akumulatorem(N, 1, Wynik).  /* (1) */

silnia_z_akumulatorem(1, A, A) :- !.  /* (2) */

silnia_z_akumulatorem(N, A, Wynik) :-    /* (3) */
     N1 is N - 1,
	 A1 is A * N,
	 silnia_z_akumulatorem(N1, A1, Wynik).

Tym razem drugi argument pełni rolę akumulatora, trzeci argument służy do przekazywania wyniku. Procedura silnia_z_akumulatorem działa w ten sposób, że dla wywołania silnia_z_akumulatorem(N, A, W) pod W zostanie podstawiona wartość wyrażenia N! * A. Przy stosowaniu tej techniki musimy podać:

 1. regułę wprowadzającą akumulator i ustalającą jego początkową wartość (tutaj klauzula (1)),
 2. regułę kończącą iterację (tutaj: (2))
 3. regułę dokonującą obliczenia kolejnej wartości akumulatora (tutaj: (3)).

Predykaty wejścia-wyjścia

Szczegółowe informacje na temat wszystkich predykatów wbudowanych dostępnych w SWI-Prologu można znaleźć w podręczniku do tego programu.

Stosowanie alternatywy

W Prologu dopuszczalne jest stosowanie alternatywy w celu uproszczenia zapisu (jak również poprawienia działania mechanizmu wnioskowania). Do wyrażania alternatywy służy operator ; (średnik). Następujące zapisy są równoważne:

A :- B.
A :- C.

oraz

A :- (B; C).

Predykat call

Predykat call służy do wywołania predykatu, który jest argumentem innego predykatu. Przykład:

pokaż_rozwiązanie(Cel) :- call(Cel).

?- pokaż_rozwiązanie(syn(X, henryk)).

Podanie powyższego celu spowoduje wykonanie celu syn(X, henryk).

Predykat repeat

Predykat repeat służy do wymuszenia poszukiwania kolejnych rozwiązań. Jest to predykat, który zawsze się powodzi i wymusza "zmianę kierunku" podczas nawracania. Przykład:

/* czeka na naciśnięcie klawisza N lub T, 
  inne klawisze są pomijane */
potwierdzenie(X):-
  repeat,
  get_single_char(Odp),
  ((Odp = 78; Odp = 110), X = no;
   (Odp = 84; Odp = 116), X = yes).

Przykład zastosowania predykatów call i repeat:

sesja :-  
     repeat,
     write('Podaj cel'), nl,
     read(Cel), nl,
     szukaj_wszystkie_rozw(Cel).

szukaj_wszystkie_rozw(Cel):- 
     	call(Cel),
     	write('Znalezione rozwiązanie'), nl,
        write(Cel), nl,
	    write('Czy podać następne?'), nl,
        get(Odp), nl,
        (Odp = 78; Odp = 110). 

szukaj_wszystkie_rozw(_) :- write('Brak innych rozwiazan'), nl, fail.

Śledzenie działania mechanizmu wnioskowania

Poszukiwanie rozwiązań można śledzić poprzez podanie celu trace, a następnie podanie celu, którego osiągnięcie chcemy śledzić. Kolejne kroki obserwuje się naciskając klawisz Enter. Debugowanie można przerwać poprzez naciśnięcie n (koniec śledzenia) lub a (przerwanie działania). Cel notrace unieważnia cel trace. Można śledzić wybrane kroki poprzez podanie celu spy(predykat). Wówczas program zatrzymuje się przy napotkaniu podanego predykatu. Naciśnięcie l powoduje skok do następnej realizacji predykatu.

Modyfikowanie bazy danych w trakcie działania programu

Do bazy danych można dołączyć nowe klauzule podczas wykonywania programu przy pomocy polecenia asserta(+Klauzula) lub assertz(+Klauzula). Różnica między nimi polega na tym, że polecenie asserta umieszcza klauzule przed wszystkimi klauzulami znajdującymi się już w bazie danych, natomiast assertz - za klauzulami. Przykłady:

asserta(ojciec(bronek, broncio)).
asserta(syn(X, Y):- ojciec(Y,X)).

Predykat retract(+Klauzula) powoduje usunięcie klauzuli z bazy danych. Predykat abolish(+Predykat, +Arg) powoduje usunięcie z bazy danych wszystkich klauzul opisujących Predykat o arności (liczbie argumentów) Arg.

Zadania z ćwiczeń 3

Zadanie 1 Podać przykład opisu relacji przechodniej (np. dwuargumentowej relacji przodek) z lewostronną rekurencją i bez niej.

Zadanie 2 Zdefiniować rekurencyjnie predykat potęga(A, B, C), gdzie C jest wynikiem potęgowania AB. Zdefiniować ten sam predykat przy użyciu konstrukcji z akumulatorem (z licznikiem lub bez).

Zadanie 3 Podane przykłady zastosowania instrukcji repeat wykonać z zasłonięciem i bez zasłonięcia instrukcji repeat.

Zadanie 4 Sprawdzić na wybranej przez siebie bazie, czy zapisy a) A :- B, C. A:- B, D. b) A:- B, (C; D) są równoważne (tzn., że przy obu zapisach cel A jest spełniony dla tych samych warunków). Który z zapisów jest efektywniejszy (tzn. wymaga mniej pracy od mechanizmu wnioskowania)? Odpowiedź znaleźć, wykorzystując mechanizm śledzenia wnioskowania.

Zadanie 5 Plik odmiana.pl zawiera program-bazę danych form fleksyjnych rzeczowników męskożywotnych (rzeczowników męskich oznaczających zwierzęta, uwaga: program nie zawsze generuje poprawne formy).

 1. sprawdzić działanie programu, ustawić formę celownika liczby pojedynczej rzeczownika 'kot' na 'kotu' (zamiast 'kotowi'), ustawić poprawny temat dla rzeczowników 'lew' i 'paw',
 2. zmodyfikować program, tak aby poprawnie były generowane formy narzędnika liczby pojedynczej dla 'rak' i innych rzeczowników zakończonych na 'k' ('rakiem' zamiast 'rakem'),
 3. rozszerzyć program o opcje 'a - dodaj wyjątek-formę alternatywną', np. dla rzeczownika 'osioł' oprócz regularnej formy 'osłowi' celownikiem liczby pojedynczej może być 'osłu', zmodyfikować procedurę wykonaj(102), tak aby wypisywała ona wszystkie formy fleksyjne (jeśli jest ich więcej niż jedna).

Zadanie A Na podstawie pliku baza_dan.pl napisać swoją bazę danych, np. bazę danych samochodów lub rozbudować bazę danych z przykładu o dodatkowe operacje.

Zadanie 6 Na podstawie pliku alkohol.pl napisać podobny program typu "zgadywanka", np. "Twoja ulubiona książka".

Zadanie B (dodatkowe) Podać a) predykat dwuargumentowy obliczający n-tą liczbę ciągu Fibbonacciego, b) predykat wykonujący to samo zadanie z licznikiem i akumulatorem.