/* 
  Odmiana nieosobowych rzeczowników męskożywotnych (np. 'baran', 'słoń',
  'rak', 'lew', 'tygrys'...).
 
  Aby wywolać program, należy zadać cel 'zacznij'.
*/

/* Informujemy interpreter, że predykaty forma i temat są
  dynamiczne, tzn. mogą być dolączane do bazy i usuwane z niej. */
:- dynamic forma/4.
:- dynamic temat/2.

/* W wyrazie W zamienia końcówkę K1 na K2. Wynikiem jest nowy wyraz U.
  Np. dla celu zamien_koncowke('koń', 'ń', 'nia', U) U przyjmie 
  wartość 'konia'.
  Predykat w ogóle się nie powodzi, jeśli K1 nie jest końcówką W. */

zamien_koncowke(W, K1, K2, U) :-
  atom_length(K1, DK1),   /* DK1 to długość końcówki K1 */
  sub_atom(W, LiczbaZnakowBezK1, DK1, 0, K1),
  sub_atom(W, 0, LiczbaZnakowBezK1, _, Poczatek), 
             /* Poczatek to wyraz W bez końcówki K1 */
  concat(Poczatek, K2, U). /* Łączymy wyraz z nową końcówką.*/


/* Wyznacza temat T dla rzeczownika W */
temat(W, T) :-
  ( zamien_koncowke(W, 'ć', 'ci', T), ! ;
   zamien_koncowke(W, 'ń', 'ni', T), ! ; /* np. 'koni' dla 'koń' */
   zamien_koncowke(W, 'ś', 'si', T), ! ;
   T = W ).


/* forma(P, L, W, F) - F jest formą rzeczownika W dla przypadku P
  i liczby L */

forma(dopełniacz, liczba_pojedyncza, W, F) :-
  temat(W, T), concat(T, 'a', F). /* do tematu dodajemy końcówkę 'a' */

forma(celownik, liczba_pojedyncza, W, F) :-
  temat(W, T), concat(T, 'owi', F).

forma(narzędnik, liczba_pojedyncza, W, F) :-
  temat(W, T), concat(T, 'em', F).

forma(miejscownik, liczba_pojedyncza, W, F) :-
  temat(W, T),
  /* miękkotematowe (których temat kończy się na 'i') mają w miejscowniku
    końcówkę 'iu' */
  (zamien_koncowke(T, 'i', 'iu', F), ! ;  
   concat(T, 'ie', F)).

forma(mianownik, liczba_mnoga, W, F) :-
  temat(W, T),
  (zamien_koncowke(T, 'i', 'ie', F), !;
   concat(T, 'y', F)).

forma(dopełniacz, liczba_mnoga, W, F) :-
  temat(W, T),
  (zamien_koncowke(T, 'i', 'i', F), !;
   concat(T, 'ów', F)).

forma(celownik, liczba_mnoga, W, F) :-
  temat(W, T), concat(T, 'om', F).

forma(narzędnik, liczba_mnoga, W, F) :-
  temat(W, T), concat(T, 'ami', F).

forma(miejscownik, liczba_mnoga, W, F) :-
  temat(W, T), concat(T, 'ach', F).


/* różne ogólne reguły */
forma(mianownik, liczba_pojedyncza, W, W).

/* biernik lp. jest równy dopełniaczowi lp. */
forma(biernik, liczba_pojedyncza, W, F) :-
  forma(dopełniacz, liczba_pojedyncza, W, F).

forma(wołacz, liczba_pojedyncza, W, F) :-
  forma(miejscownik, liczba_pojedyncza, W, F).

forma(biernik, liczba_mnoga, W, F) :-
  forma(mianownik, liczba_mnoga, W, F).

forma(wołacz, liczba_mnoga, W, F) :-
  forma(mianownik, liczba_mnoga, W, F).


menu :-
  nl,
  write('f - sprawdź formę fleksyjną'),nl,
  write('w - wprowadź wyjątek'),nl,
  write('t - wprowadź specjalny temat'),nl,
  write('k - koniec działania'),nl.

wykonaj(102 /* f */) :-
  write('podaj wyraz, przypadek i liczbę - każdy wprowadzany atom zakończ kropką i ENTEREM'), nl,
  read(W),
  read(P),
  read(L),
  ( forma(P, L, W, U), !, write('znaleziona forma to: '), write(U) ;
   write('nie znaleziono formy (być może wpisałeś mnoga zamiast liczba_mnoga?)')), nl.
  
wykonaj(119 /* w */) :-
  write('podaj wyraz, przypadek, liczbę i właściwą formę'), nl,
  read(W),
  read(P),
  read(L),
  read(F),
  asserta(forma(P, L, W, F) :- !).

wykonaj(116 /* t */) :-
  write('podaj wyraz i właściwy temat'), nl,
  read(W),
  read(T),
  asserta(temat(W, T)).

zacznij :-
  repeat,
  menu,
  get_single_char(C),
  (C = 107 /* k */; wykonaj(C), fail).