Rozdział 6. Plan zapewnienia jakości

Spis treści

Zarządzanie
Dokumentacja
Standardy, praktyki konwencje i metryki
Standardy dokumentacyjne
Standardy kodowania
Standardy komentowania
Wybrane metryki ZJO
Ustalenia dotyczące sposobu monitorowania zgodności z planem
Przeglądy i audyty
Testowanie
Raportowanie problemów i akcje korygujące
Kontrola kodu
Kontrola mediów
Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów
Szkolenie
Zarządzanie ryzykiem
Przegląd pozostałej części projektu

Zarządzanie

 • Organizacja

  Menadżer projektu wyznacza kierowników i przydziela im poszczególne zadania z których składa się cały projekt. Kierownicy są w pełni odpowiedzialni za powierzone im zadanie oraz sami określają ile osób jest im potrzebnych do realizacji konkretnego zadania. Osoby które są odpowiedzialne za testy zgłaszają problemy menadżerowi który przekazuje je do odpowiednich kierowników.

 • Zadania

  Zespół zarządzania jakością ma za zadanie kontrolować zgodność wykonanej pracy z przyjętymi standardami, jak wypadają testy wykonywane przez odpowiednie grupy osób, jak odbywa się komunikacja między zespołami oraz zaangażowanie personelu.

 • Odpowiedzialność

  Menadżer projektu jest odpowiedzialny za odpowiednie podzielenie projektu na konkretne zadanie, za które kierownicy są odpowiedzialni.

Dokumentacja

Każdy kierownik, gdy jego personel skończy prace nad zadaniem, musi stworzyć raport w którym zapisane będą wnioski, problemy napotkane podczas prowadzonych działań oraz udokumentowane wszelkie ustalenia. Następnie taki raport kierownik bezpośrednio przekazuje do menadżera. Menadżer grupuje raporty według zadań projektowych i nadaje im unikalne identyfikatory.

Standardy, praktyki konwencje i metryki

Standardy dokumentacyjne

Zostały przyjęte szablony dokumentów, według których pisana jest dokumentacja. Szablony określają co musi się znajdować na odpowiednim dokumencie oraz formatowanie tekstu (Rozdziały, numeracje, rozmiary czcionek).

Standardy kodowania

Określenie języków programowania, styl kodowania i nazewnictwo plików z kodem.

Standardy komentowania

Określenie odpowiednich komentarzy dla poszczególnych elementów. Każdy element musi mieć informacje w postaci komentarzy na temat jakiego rodzaju dane wejściowe przyjmuje, z jakich plików źródłowych korzysta oraz jakiego typu dane zwraca.

Wybrane metryki ZJO

 • Przenaszalność:

  stopień przenaszalności - określa jaki odsetek kodu jest napisany w językach działających na wielu platformach (np. JAVA, C++). Miarą stopnia przenaszalności jest "p" podawane w [%] i wyliczany jest jako stosunek ilości linii kodu użytecznego dla wielu platform do ilości linii kodu całego programu.

 • Skalowalność:

  stopień skalowalności - określa rozmiar bazy danych, który program jest stanie obsłużyć. Miarą stopnia skalowalności jest "s" podawane w [MB], wyliczone na podstawie testów po wprowadzeniu pewnych danych do bazy aż do krytycznego spowolnienia pracy systemu.

Ustalenia dotyczące sposobu monitorowania zgodności z planem

Monitorowanie zgodności z planem jest przeprowadzane przez zespół zapewnienia jakości podczas kontroli wykonanych prac, planu przydziału zadań stworzonego przez menadżera projektu oraz kontroli grup projektowych.

Przeglądy i audyty

Będą przeprowadzane inspekcje wewnętrzne przeprowadzane przez grupę zapewnienia jakości oprogramowania. Zespoły projektowe będą miały dostęp do niezależnej grupy ekspertów, którą wyznacza menadżer projektu. Audyty będą odbywały się po zakończeniu każdej fazy projektu.

Testowanie

Testy będą przeprowadzane przez trzy niezależne grupy testujące aby zapewnić większy obiektywizm przeprowadzanych testów a ich wyniki będą weryfikowane do czasu uzyskania zbliżonych wartości.

Raportowanie problemów i akcje korygujące

Wszystkie problemy zgłaszane są menadżerowi, który zleca poprawienie błędu kierownikowi odpowiedzialnemu za daną część projektu, w której problem wynikł. Akcja jest powtarzana do całkowitego wyeliminowania problemu.

Kontrola kodu

Każdy fragment oprogramowania jest przechowywany na serwerze projektowym który codziennie tworzy kopie zapasowe. Personel ma obowiązek przesyłać co najemnej raz dziennie, na ten serwer, aktualny stan swojej pracy.

Kontrola mediów

Kopie zapasowe serwera które są wykonywane codziennie tworzone są na 7 kasetach DAT oznaczonych każdym dniem tygo dnia, a kopie wykonywane co tydzień na płytach CDR.

Zbieranie, pielęgnacja i utrzymanie zapisów

Sekretarz jest odpowiedzialny za prowadzenie kronik spotkań oraz wprowadzaniem ich do bazy danych na serwerze projektowym. Kroniki zawierają raporty ze wszystkich spotkań zespołu projektowego, notatki, korespondencje z grupą zamawiającą projekt.

Szkolenie

Szkolenia będą prowadzone przez osoby które brały udział w tworzeniu tego projektu i będą wyznaczane przez kierowników poszczególnych grup a o ich ostatecznym przydzieleniu do grupy szkoleniowej będzie decydował menadżer.

Zarządzanie ryzykiem

Na początku każdej fazy przeprowadzana jest ogólna analiza ryzyka. Polega ona na wyszczególnieniu najbardziej ryzykownych elementów projektu. Menadżer projektu ma za zadanie sprawdzać wymagania użytkownika, plany, procedury i dokumenty na zgodność ze standardami i przyjętymi procedurami postępowania.

Przegląd pozostałej części projektu

Po każdej inspekcji przeprowadzana jest analiza projektu pod kątem kosztów, zużytego czasu realizacji, prognozy co do terminu zakończenia projektu oraz sensowności dalszego prowadzenia projektu.