Rozdział 7. Plan testowania oprogramowania

Spis treści

Klasyfikacja błędów
Lista testów
Harmonogram
Scenariusze akceptacji

Klasyfikacja błędów

 • Funkcjonalne

  Funkcja źle wykonana bądź źle funkcjonująca

 • Systemowe

  nieprawidłowe zarządzanie zasobami, mylne interfejsy, zła komunikacja z bazą danych bądź jej brak

 • Przetwarzania

  niewłaściwe przetwarzanie danych w poszczególnych modułach

 • Danych

  źle wprowadzone dane, ich brak, błędna specyfikacja

 • Graficzne

  interfejs graficzny niezgodny z założeniami

 • Kodowania

  niewłaściwe użycie języka programowania

 • Dokumentacji

  niepełna lub błędna dokumentacja

 • Inne

  niezidentyfikowana przyczyna wystąpienia

Lista testów

 • Analiza kodu

 • Testy funkcjonalne poszczególnych modułów systemu

  Przetestowana szczegółowo zostanie każda funkcja systemu wynikająca z dokumentacji. Ocenione zostaną: obecność (lub nieobecność funkcji), poprawność jej działania oraz szybkość działania. W przypadku braku funkcji lub nieprawidłowego działania należy wprowadzić poprawki. Jeśli funkcja działa zbyt wolno (oczekiwany i maksymalny czas reakcji - patrz dokumentacja odpowiednich funkcji) zalecana jest optymalizacja.

 • Test porównawczy wyników otrzymanych z oczekiwanymi

  Ze względu na konieczność współpracy ze sobą wszystkich modułów systemu przyjmujemy model testowania zstępującego.

 • Testy obciążenia

  Wykonany na maszynie z minimalną konfiguracją sprzętową, oraz konfiguracjami bardziej rozbudowanymi. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzamy ocenę przypuszczalnej wydajności systemu na platformie docelowej.

 • Testy odpornościowe

  Podczas testów zostanie wywołana seria sytuacji awaryjnych (wyłączenia prądu, restarty systemu, znanaczne zwiększenie obciążenia serwera), zarówno w czasie "typowego" jak i "nietypowego" działania systemu. Po przywróceniu normalnej pracy systemu zostanie w każdym przypadku przeprowadzona szczegółowa analiza skutków sytuacji.

 • Test zużycia zasobów przez system

  Przeprowadzone równolegle z testem wydajności systemu za pomocą firmowego oprogramowania monitorującego. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzamy ocenę przypuszczalnego zużycia zasobów na platformie docelowej.

 • Testy wydajności

 • Testy niezawodności

  Niezawodność oceniona zostanie na podstawie wyników ankiet wypełnianych przez testujących w pozostałych testach, jak również analizy dzienników tworzonych automatycznie przez system podczas tych testów. Ponadto przez pierwsze 3 miesiące po wdrożeniu systemu przedstawiciele firmy będą prowadzili dalsze analizy niezawodności (równolegle z analizą pozostałych parametrów pracy systemu).

 • Test bezpieczeństwa

  Kontrola dwuetapowa. W pierwszym etapie próbę złamania zabezpieczeń systemu przeprowadzi zespół firmowy, w drugim wynajęta specjalistyczna firma.

 • Test ergonomii interfejsu

  Ocena zgodności wykonanego interfejsu z projektami zatwierdzonymi przez użytkownika przez dwa zespoły - firmowy oraz niezależny. Pożądany udział przedstawicieli zamawiającego w jednym (lub obu) zespołach. Poza zgodnością wykonania zespół firmowy oceni również spójność interfejsu.

 • Testy funkcjonalne uruchamiania i działania procesów

 • Testy modyfikowalności oprogramowania

  Dwa firmowe zespoły programistów nie związane z implementacją tego systemu otrzymają polecenie wprowadzenia poprawek do działania kilku z funkcji systemu oraz uzupełnienia systemu o dodatkowe funkcje. W wypadku braku wolnych zespołów w tym czasie możliwe jest zlecenie tego wykonawcy zewnęt rznemu (choć nie jest to zalecane ze względu na wyższe koszty). Po zakończeniu modyfikacji zespoły te wypełnią ankiety służące do oceny łatwości wprowadzenia zmian, działanie zaś samych modyfikacji, jak również reszty systemu zostanie ponownie przetestowane (tylko na poprawność działania). Przypuszczalnie zostaną przeprowadzone dodatkowe "testy" ze względu na zmianę wymagań przez użytkownika w trakcie realizacji systemu.

 • Testy skalowalności systemu

  Przeprowadzana razem z testem zużycia zasobów, na podstawie tych samych danych, uzupełnionych o czas reakcji systemu oceniany przez użytkownika. Dane uzyskane podczas testu zostaną przeanalizowane pod katem pracy systemu przy dużych obciążeniach.

 • Testy alfa

  Przeprowadzona w formie odbioru systemu przez przedstawicieli użytkownika. Przedstawiciele dostają wolną rękę w testowaniu systemu, pełną pomoc personelu firmy. Wynikiem testu będzie ocena systemu wystawiona przez przedstawicieli użytkownika.

 • Przegląd jakości dokumentacji

  Test zostanie przeprowadzony w formie szkolenia przyszłych użytkowników systemu. Po zakończeniu szkolenia wypełnią oni ankietę przeznaczoną do oceny jakości materiałów dydaktycznych. Następnie zostanie przeprowadzona symulacja rzeczywistych działań przy użyciu systemu. Zespół firmowy (ew. uzupełniony o przedstawicieli klienta - b. pożądane) oceni jakość działań pracowników, a co za tym idzie ich stopień przygotowania do pracy. Na podstawie tych danych zostanie oceniona dokumentacja systemu oraz sam proces szkolenia.

Harmonogram

 • Testy modułów

  Testy te zostaną przeprowadzone w fazie implementacji, po zakończeniu realizacji poszczególnych modułów.

 • Testy systemu

  Testy przeprowadzane po integracji modułów. System jest już testowany jako spójna całość.

 • Testy akceptacji (testy alfa)

  Test przeprowadzany przez końcowych użytkowników systemu.

Scenariusze akceptacji

Ze względu na specyfikę testów, przygotowanie poszczególnych testów funkcjonalności zostało podzielone według aktorów występujących w systemie.

 1. pracownik działu kadr

  • Przygotywywanie testów

  • Ustalanie parametrów testów

  • Przeprowadzanie testów

  • Przygotowywanie raportów

  • Generowanie analiz potrzeb personalnych

  • Przypisywanie pilotów do lotów

 2. pracownik działu logistyki

  • Przygotowywanie faktur

  • Ustalanie automatyki zamówień

  • Wprowadzanie danych o sprzęcie

 3. pracownik placówki handlowej

  • Publikacja informacji na stronach internetowych

  • Dostęp do danych o lotach

 4. klient

  • Rezerwacja biletów